sassico pricing icon

پکیچ استارتر

۳۲۰تومان


  • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
  • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
  • سازنده تم
sassico pricing icon

پکیچ سازمانی

۵۲۰تومان


  • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
  • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
  • سازنده تم
  • سازنده
sassico pricing icon

پکیچ پرمیوم

۹۶۰تومان


  • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
  • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
  • سازنده تم