sassico pricing icon

پریمیوم

۳۲۰تومان


  • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
  • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
  • سازنده تم
sassico pricing icon

رایگان

۰تومان


  • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
  • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
  • سازنده تم
  • سازنده
sassico pricing icon

بیزنس

۹۲۰تومان


  • بیش از ۵۰ ویجت حرفه ای
  • بیش از ۳۰۰ قالب حرفه ای
  • سازنده تم